**************************************************************************** 11-08-2022r... -Errata do II - Części Prawa_Morza. str.514.wers.15-od_dołu/ jest >żywotną krwią< str.516.wers.6-od_góry/ prawa >nie< zrzekając str.516.wers.17-od_góry/ >złuż< zawiadomienie str.517.wers.2-od_dołu/ Na >powodzie< str.518.wers.13-od_góry/ Nic >\co/< podpisane str.518.wers.9-od_dołu/ abyś >WIEDZIAŁ< str.520.wers.9-od_dołu/ tam >i z< powrotem str.521.wers.3-od_góry/ >PRZENIEŚĆ< coś str.521.wers.14-od_góry/ zmęczą się >grą< str.522.wers.7-od_dołu/ >ze< sztuczną str.522.wers.10-od_dołu/ prawną >NAZWA< str.523.wers.3-od_góry/ POCZTOWY >NIE ODBIORCY< str.523.wers.17-od_dołu/ próbami >kontraktu< str.523.wers.11-od_dołu/ >czymkolwiek< jak i str.527.wers.16-od_góry/ >Notatka że< "handel" str.528.wers.15-od_góry/ >Uwaga że< definicja str.528.wers.9-od_dołu/ typu >i w< sposób str.531.wers.2-od_góry/ >i daty< małżeństwa str.531.wers.17-od_dołu/ >Uwaga że< "ruch" str.532.wers.1-od_góry/ korzystają >z autostrad<

 

******************************************************************************* 13-08-2022r... -Errata do II - części Prawa_Morza. str.532.wers.14-od_góry/ >przywilej wykonywany< str.532.wers.11-od_dołu/ >i z< tego str.536.wers.11-od_dołu/ wynika >ze< zgody str.537.wers.6-od_góry/ >terytorium< na str.537.wers.16-od_góry/ w >publicznej< na str.540.wers.11-od_góry/ lub >WYRAŻAŁEŚ< str.543.wers.3-od_góry/ >komu< mogą str.544.wers.3-od_góry/ chcieli >scedować< str.544.wers.9-od_góry/ >wyspecjalizowani< doradcy str.559.wers.10-od_góry/ >też nie< może str.563.wers.20-od_dołu/ >zwracam< się do str.613.wers.18-od_dołu/ lub >oceanie< str.620.wers.15-od_góry/ i >poddana< str.657.wers.20-od_góry/ nie czynią >więzienia< str.657.wers.8-od_dołu/ na >nie< ich str.658.wers.17-od_dołu/ jest >podwykonawcą< str.658.wers.10-od_dołu/ swój >kraj< str.658.wers.1-od_dołu/ pora >rodzić< str.659.wers.2-od_góry/ >że< oni to *********************************************************************************

Errata do części - II Prawa_Morza ...24-06-2022rok.

 

..str.18/wers.20-od_dołu/ jesteście >kontynautorami<str.20/wers.1-od_dołu/ na >konstytucję<str.21/wers.15-od_góry/ >kolejną< >wypłatę<str.21/wers.18-od_dołu/ >konstytucję<str.22/wers.14-od_dołu/ >nie >zgadzam< sięstr.22/wers.7-od_dołu/ nie >mamy< ani prawastr.23/wers.11-od_góry/ do nas nie >muszą<str.26/wers.13-od_góry/ ta >przeklęta<str.29/wers.13-od_góry/ ludzi >oraz< >własne<str.33/wers.11-od_dołu/ z >solą< fizjologiczną***************************************************

 

24-06-2022rok...Errata do części - II - Prawa Morza ...str.46/wers.21-od_dołu/ Nie >dotyczy< to wasstr.47/wers.18-od_góry/ naszej >wewnętrznej< waluciestr.47/wers.10-od_dołu/ grabierzy \na/ skalęstr.48/wers.8-od_góry/ nie >możecie< polegaćstr.48.wers.13-od_góry/ nie >męcz< sięstr.48.wers.7-od_dołu/ i >też< nie bezstr.48.wers.5-od_dołu/ wam ich >wiedzę<str.49.wers.5-od_góry/ za to >lepszą<str.49.wers.6-od_góry/ >lepszą< lepiej płatną >pracę<str.49.wers.7-od_góry/ Minęło >sporo< czasustr.49.wers.9-od_góry/ wypłacie >że coś< jeststr.49.wers.5-od_dołu/ ukuć >swoją< świadomośćstr.50.wers.16-od_góry/ działających >bezpośrednio<str.50.wers.17-od_góry/ poza >dyskusją<str.51.wers.3-od_góry/niepodlegający >osądom<(******************************************************

 

25-06-2022rok...-Errata do części - II - Prawa_Morza.

 

..str.51.wers.4-od_góry/ stanowiącego >owe< prawastr.51.wers.7-od_góry/ >Mają< różne tytułystr.51.wers.10-od_góry/ żadnej \ze/ szlachetnychstr.51.wers.14-od_góry/ szaty >mają< nastr.51.wers.16-od_góry/ gdy <> słomastr.51.wers.3-od_dołu/ starać się \o/ tostr52.wers.14-od_góry/ że >istnieje< potrzeba<str.52.wers.19-od_góry/ Tak >więc< chcącstr.52.wers.15-od_dołu/ >ze< żródeł naszychstr.52.wers.13-od_dołu/ zarówno >wśród<str.53.wers.12-od_góry/ tego nie (a) da sięstr.53.wers.14-od_góry/ spalili >dotychczasową<str.54.wers.5-od_góry/ >gratulacjom< i >szczęściu< niestr.54.wers.6-od_góry/ >jakkolwiek< sympatycznastr.54.wers.9-od_góry/ z tego >też< się uczmystr.54.wers.17-od_góry/ władcą (i) a nie powinienstr.54.wers.18-od_góry/ bynajmniej \jest/ nasz kierunekstr.54.wers.20-od_góry/ celem >głównym< w tej*********************************************************

 

26-06-2022rok...

 

-Errata do części - II

Prawa_Morza ...str.54/wers.19-od_dołu/ oraz >zapamiętać<str.54/wers.13-od_dołu/ nie >nazywaliśmy< tegostr.54/wers.3-od_dołu/ >tym<>bardziej< żestr.54/wers.1-od_dołu/ >inną< lokalizacjęstr.55/wers.9-od_góry/ >eyścigu< trzebastr.55/wers.15-od_dołu/ brytyjską >Kompanię<str.70/wers.3-od_dołu/ spod

 

 

str.117/wers.7-od_góry/ >Sytuację< dobrzestr.117/wers.1-od_dołu/ w 1941 roku >zbombardowanie<str.122/wers.9-od_dołu/ >bierzących< wydarzeństr.126/wers.13-od_góry/ chowu >osobnego<str.126.wers.4-od_dołu/ ich >historię<str.127.wers.11-od_góry/ >Komitet< 3OOstr.128.wers.8-od_dołu/ (dosłownie>słońce<światło)str.128.wers.7-od_dołu/ a >Jezus< jeststr.128.wers.2-od_dołu/ Jeśli >istnieje<str.130.wers.1-od_góry/ Mieli po >kilkunastu<str.130.wers.3-od_góry/ >właśnie< z powodustr.145.wers.16-od_dołu/ >podobne< przyczynystr.146.wers.4-od_dołu/ z >wież< okupantastr.146.wers.3-od_dołu/ >swoją< krwawicęstr.146.wers.2-od_góry/ >religię< dedykowanąstr.147.wers.2-od_góry/ dzwonki z >wież<str.149.wers.1-od_dołu/ >nic< niczegostr.151.wers.2-od_dołu/ >tą< heroinąstr.151.wers.1-od_dołu/ dzwonkami z >wież<str.152.wers.20-od_dołu/ Ale >\z/< nichstr.152.wers.11-od_dołu/ >złotych< roczniestr.152.wers.1-od_dołu/ >i mają< nam uzmysłowićstr.153.wers.5-od_góry/ nie >wymienię<

 

 

03-07-2022r.-Errata do II -części Prawa_Morza

 

str.153.wers.17-od_dołu/ tych którzy >kpią<str.154.wers.15-od_góry/ kraj >\nie/< jej nie chciałstr.154.wers.7-od_dołu/ >łańcucha< pokarmowegostr.154.wers.7-od_dołu/ >muszą< byćstr.154.wers.4-od_dołu/ >m.in.< taśmstr.155.wers.4-od_góry/ w istocie >przepoczwarzaniem<str.155.wers.7-od_góry/ >\e/wchodzącej< w składstr.155.wers.11-od_góry/ >przyszłość< Uniistr.155.wers.15-od_góry/ >ten< >scenariusz<str.155.wers.7-od_dołu/ >świętą< ziemięstr.156.wers.2-od_góry/ >niedorzecznościom<str.158.wers.18-od_góry/ długą >wspólną<str.161.wers.4-od_dołu/ >pozwolili<str.162.wers.21-od_dołu/ w >Bakingham<str.162.wers.21-od_dołu/ >zamachu< na niegostr.162.wers.20-od_dołu/ pałacem >Bakingham<str.162.wers.16-od_dołu/ >nie< oczekujciestr.162.wers.13-od_dołu/ >zarządania< remanentustr.162.wers.12-od_dołu/ >Powrót< dostr.162.wers.9-od_dołu/ >potrzebami<str.162.wers.8-od_dołu/ i >gwizdka<str.162.wers.8-od_dołu/ MA >WIĘKSZYCH<str.163.wers.16-od_dołu/ \(>została<)/ posłużyłastr.164.wers.10-od_góry/ że >chcę<str.165.wers.11-od_dołu/ >częściach< światastr.169.wers.8-og_góry/ >uwiarygadnia<str.171.wers.12-od_dołu/ >były< komikstr.173.wers.1-od_góry/ >Globalne< elitystr.174.wers.14-od_dołu/ >uwiarygadnia< jedyniestr.174.wers.12-od_dołu/ można >zmanipulować<str.174.wers.5-od_dołu/ >stworzenia:masowe<

 

 

***************************************************************04-07-2022r..

.-Errata do II -części Prawa_Morza

 

str.177.wers.14-od_dołu/ >Kompanie<str.177.wers.13-od_dołu/ ludność >autochtoniczna<str.177.wers.5-od_góry/ gęsto >wbijał<str.177.wers.2-od_dołu/ ludność >autochtoniczna<str.178.wers.1-od_góry/ z >kart< historiistr.178.wers.2-od_góry/ >ślady< >własnych< zbrodnistr.178.wers.4-od_góry/ >chrześcijańskiej< Europystr.178.wers.9-od_góry/ religii >chrześcijańskiej<str.178.wers.9-od_góry/ >Wystarczy< przypomniećstr.178.wers.17-od_góry/ podboju >Egiptu<str.178.wers.4-od_dołu/ >obecni< tzw.str.179.wers.10-od_góry/ uległy >zmianom<str.179.wers.12-od_góry/ >władztwie< >niezawisłości<str.179.wers.17-od_dołu/ >żeglarze< odkrywcystr.179.wers.16-od_dołu/ >wśród< armadystr.179.wers.11-od_dołu/ >Okręty< żeglarzystr.179.wers.10-od_dołu/ >możnowładca< królstr.179.wers.9-od_dołu/ >owe< odwiedzinystr.179.wers.8-od_dołu/ >owych< ziemstr.179.wers.7-od_dołu/ >łażnią< postr.179.wers.3-od_dołu/ ludności >autochtonicznej<str.180.wers.6-od_góry/ >Portugali<str.188.wers.10-od_góry/ i >naturę<str.195.wers.10-od_dołu/ na >nich<str.198.wers.14-od_góry/ każdą >zatrutą<str.199.wers.10-od_dołu/ >co< z tej książkistr.199.wers.9-od_dołu/ i >mają<str.199.wers.3-od_dołu/ wspieranego >przez<str.201.wers.7-od_dołu/ naturalną >istotą<str.207.wers.16-od_góry/ i >interakcją<

 

 

11-07-2022r...-Errata do II - części Prawa_Morza

 

str.227.wers.22-od_góry/

 

przyszłego >Bezpieczeństwa<str.234.wers.4-od_góry/ >w szpitalu<str.234.wers.10-od_góry/ >tą zaletę<str.234.wers.10-od_dołu/ >Stanu<str.234.wers.13-od_góry/ >Stanów< przezstr.235.wers.6-od_góry/ innych >Stanach<str.235.wers.11-od_góry/ SCENĄ >NADANIA<str.238.wers.5-od_dołu/ >(Zagrożone Karą)<str.252.wers.10-od_dołu/ >Użyć< znakówstr.263.wers.19-od_dołu/ >Vie Trust<str.263.wers.7-od_góry/ >Vie Trust<str.266.wers.11-od_góry/ i >innymi<str.266.wers.14-od_góry/ >Iście< mafijnastr.266.wers.14-od_góry/ innym >bandytom<str.266.wers.9-od_dołu/ z najważniejszych >ochron<

18-07-2022r...-Errata do II - części Prawa_Morzastr.268.wers.8-od_góry/ >\że/< za nich >prowadzą<str.281.wers.4-od_góry/ twojego >ciała<str.281.wers.7-od_góry/ i nie staniesz >\się/<str.284.wers.11-od_dołu/ >CHOCHOŁ< jeststr.288.wers.5-od_dołu/ jesteś >\od/< tej chwilistr.289.wers.6-od_góry/ >Kościołem<str.291.wers.2-od_dołu/ Tak naprawdę>

 

Twój e-mail: lehhora32@gmail.comTreść wiadomości: Ahooj ... Ar_jan

****************************************************************

 

 

19-07-2022r...-Errata do II - części Prawa_Morzastr.314.wers.4-od_góry/ >\Od/< lutego 2022r.str.314.wers.6-od_góry/ >Mafię<str.317.wers.6-od_góry/ do >Polski<str.318.wers.1-od_dołu/ >Kręgiem< Dwunastustr.322.wers.2-od_góry/ >:napisało<str.328.wers.13-od_dołu/ >Fakt<\em/historycznystr.330.wers.9-od_góry/ >Dlaczego<str.330.wers.11-od_góry/ ale >publikuję<str.331.wers.17-od_dołu/ Ci >zrozumieć<str.331.wers.7-od_dołu/ się >o tych<str.331.wers.2-od_dołu/ szykan >\to że/< bylistr.332.wers.7-od_dołu/ >jak< ich bydłemstr.333.wers.10-od_góry/ w >wielkim< zaskoczeniustr.333.wers.20-od_góry/ >wyroją< się w takiejstr.333.wers.16-od_dołu/ >na< waszych grobachstr.333.wers.14-od_dołu/ >przyjmując< innestr.340.wers.2-od_dołu/ >Finansowani<

 

 

28-07-22r. Przesyłam kolejną turę do erraty : *********************************************************************** 28-07-2022r...
-Errata do II -części Prawa_Morza
 
str.350.wers.15-od_dołu/ jest >\przed/< publicznością str.352.wers.14-od_dołu/ pod >tą< zmienioną str.354.wers.10-od_dołu/ >drugą< Kubą str.354.wers.4-od_dołu/ >konstytucję< pisało str.364.wers.6-od_góry/ i >terażniejszości< str.367.wers.13-od_góry/ równych >\ludzi/< >istot To< Watykan str.369.wers.14-od_góry/ wspierać >\będą/< str.369.wers.6-od_dołu/ czerpie >władzę< str.369.wers.4-od_dołu/ lub >odmówią< str.371.wers.4-od_góry/ państwa >\gdzie/< popełniono str.378.wers.1-od_góry/ >władzę< nad str.404.wers.6-od_dołu/ ten >dzień< str.405.wers.14-od_góry/ zanim >podejmę< str.405.wers.16-od_góry/ >zarejestrowaną< w str.406.wers.9-od_góry/ wyrwą >Władzy:< str.410.wers.3-od_góry/ >aż\tak/są< oddzieleni str.410.wers.10-od_góry/ >a w< odpowiedzi str.410.wers.6-od_dołu/ >przez:< robić str.417.wers.15-od_dołu/ >zastawili< pułapkę ************************************************************************* 
str.417.wers.10-od_dołu/ >i w< rezultacie str.419.wers.20-od_dołu/ >u< władzy str.422.wers.5-od_góry/ >występujące< pod str.427.wers.19-od_góry/ >infrastrukturę< tych str.427.wers.7-od_dołu/ i >zrozumiał< str.429.wers.11-od_góry/ warunkach: >system< str.441.wers.6-od_góry/ >omówiła< metodę str.444.wers.16-od_góry/ że >klika< na str.444.wers.16-od_góry/ >umożliwiła< str.449.wers.8-od_góry/ >i z< tyłu str.451.wers.3-od_góry/ przez >urzędników< str.451.wers.13-od_dołu/ takie >działanie< str.453.wers.12-od_góry/ ani >nie< odrzucone str.458.wers.3-od_góry/ Z >RĘKAMI< I NOGAMI str.458.wers.15-od_dołu/ >SPRAWDZONYMI< WARUNKAMI str.458.wers.16-od_dołu/ DEKLARACJA >Z< str.458.wers.13-od_dołu/ obowiązkiem >przysięgi< str.459.wers.7-od_góry/ >rzeczywistych< właścicieli str.459.wers.5-od_dołu/ >(ZOBOWIĄZANIE)< KAŻDEGO str.462.wers.8-od_góry/ nie >przeprowadziła<
 
06-08-2022r... -Errata do II -Części Prawa_Morza. str.462.wers.13-od_góry/ do >potrójnego< >odszkodowania< str.467.wers.5 -od_góry/ go >nigdzie< na str.470.wers.12-od_góry/ i >wiele< wiele str.475.wers.1-od_góry/ jest >instytucją< str.475.wers.4-od_góry/ jest >instytucją< str.481.wers.17-od_góry/ opuścicie >tę< str.481.wers.23-od_góry/ >sprawie< kilka str.482.wers.19-od_góry/ i >niech< tak str.485.wers.1-od_dołu/ moim >subiektywnym< str.487.wers.2-od_góry/ i >franczyzy< str.492.wers.11-od_góry/ jesteś >przestępcą< i >uznają< str.492.wers.14-od_góry/ nie >potrzebuję< str.492.wers.15-od_góry/ >użycie< bez str.493.wers.13-od_góry/ BĄDŻ>\-?----?-/<(GRZEWNY)< str.500.wers.6-od_góry/ >"zakwaterowanie"< str.502.wers.12-od_góry/ nie >podałam/em < się str.505.wers.2-od_góry/ cichą >zgodą< str.506.wers.9-od_góry/ grożba >by zmusić< str.512.wers.5-od_góry/ lub >Diabłowi< w str.513.wers.7-od_góry/ >nieważna< str.513.wers.16-od_góry/ z >kontraktem<

Poniżej korekty zaproponowane i nadesłane przez innych korektorów -wolontariuszy z pośród czytelników

 

 

SPIS TREŚCI

 

1. Niepełne wykropkowanie w niektórych miejscach, pomiędzy tytułem, a numerem strony.

2. Rozdziały: I, II, X, XII - numery rozdziałów niewyrównane w pionie.

3. Pomiędzy rozdziałami: XIV, a XV oraz XVI, a XVII są zbyt małe odstępy.

4. Podrozdziały:

- 1.13 - błędne złamanie tekstu (słowa przeniesione do nowej linii, choć zmieszczą się w poprzedniej)

- 2.4 - jak wyżej

- 2.6 - jak wyżej

- 3.2.2 - jak wyżej

- 13.9 - „zjednoczone” - prawidłowo „Zjednoczone”

- 17.6 - zbędna spacja przed tytułem

- 17.7 - jak wyżej

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 18 / 14 wers od dołu:

 

„niedomagających” - prawidłowo „nie domagających”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 20 / 18 wers od góry:

 

„Taki” - zbędna spacja przed słowem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 22 / 16 wers od dołu:

 

„nie mundurowymi” - prawidłowo „niemundurowymi”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 26 / 16 wers od góry:

 

„nie jest już negatywne; działa pozytywnie” - prawidłowo „nie jest już pozytywne; działa negatywnie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 31 / 5 wers od dołu:

 

„dysydencja poznawcza” - chodzi raczej o dysonans poznawczy.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 33 / ostatni akapit:

 

Powtórzenie tekstu o Kodeksie Hammurabiego ze strony 24 (przedostatni akapit) i 25 (pierwszy akapit). Istnieją także różnice w pisowni, które warto ujednolicić (duże litery, cudzysłów, itp.).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 41 / 1 wers od dołu:

 

„przypisano NUMER CUSIP” - chyba niepotrzebne powtórzenie, skoro jest o tym mowa 2 wersy wyżej.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 52 / 15 wers od dołu:

 

„nieświadomie lub nieświadomie” - prawidłowo „świadomie lub nieświadomie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 57 / 11 wers od dołu:

 

„jakakolwiek chce kontrolę” - prawidłowo „jakąkolwiek chce kontrolę”. Ponadto po słowie „kontrolę” jest wytłuszczony przecinek.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 60

 

16 wers od dołu: „nieudawane” - prawidłowo „nie udawane”.

13 wers od dołu: „współprace” - prawidłowo „współpracę”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 63 / 11 wers od góry:

 

„Wizygoci” - wytłuszczony numer przypisu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 65 / 19 wers od góry:

 

„cezaropapizm” - wytłuszczony numer przypisu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 67 / 103 przypis - 3 wers:

 

„lub odmowę” - prawidłowo „lub odmianę”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 69 / 3 wers od dołu:

 

„wzorów pism” - prawidłowo „wzory pism”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 70 / 8 wers od dołu:

 

„puki gorące, czyli puki” - prawidłowo „póki gorące, czyli póki".

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 71 / 16 wers od góry:

 

Brak cudzysłowu po słowie „wcielenia”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 72 / 113 przypis:

 

„szerzej” - powtórzenie słowa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 74 / 122 przypis - 1 wers:

 

„są wpisy dokonane w kont ksiąg” - prawidłowo „są to wpisy dokonywane w konta ksiąg”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 78

 

10 wers od góry: „RPUBLIK” - prawidłowo „REPUBLIK”.

 

130 przypis (brak dużych liter dla nazw np. „księga rodzaju”, czy „biblia”, chyba, że jest to celowe umniejszanie wartości tego „dzieła”, ;-) choć w innym miejscach książki, choćby kolejnym 131 przypisie używane są już duże litery):

1 wers: „a ponadto” - brak przecinka przed „a”.

2 wers: „a nie” - brak przecinka przed „a”.

2 wers: „( bo na tym” - zbędna spacja po otwartym nawiasie.

6 wers: „sumeryjskiej-” - brak spacji przed półpauzą.

6 wers: „bogiem Ani” - prawidłowo „bogiem Anu”.

7 wers: „( i to” - zbędna spacja po otwartym nawiasie, który dodatkowo nie jest potem zamknięty.

9 wers: „człekopodobnym” - prawidłowo „człekopodobnymi”.

10 wers: „z znikąd” - prawidłowo „znikąd”.

11 wers: „znali” - prawidłowo „znały”.

12 wers: „palt” - prawidłowo „lat”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 79

 

1 wers od dołu: „własnego” - powtórzenie słowa.

133 przypis: „Trust 'u - zbędna spacja przed apostrofem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 80

 

8 wers od góry: „odmawiając” - prawidłowo „odmieniając”.

13 wers od góry: „(Jak” - zbędna duża litera.

14 wers od góry: „Języki kodowane w innych językach” - samotne zdanie bez kropki na końcu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 82 / 17 wers od dołu:

 

„węża” - powtórzenie słowa + niejasne użycie „(Reptilian)”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 87

 

12 wers od dołu: „połowę z nich LEDGER” - niezrozumiałe sformułowanie, jak i całe zdanie, które je zawiera.

2 wers od dołu: cały akapit to powtórzenie przedostatniego akapitu z poprzedniej strony (2.12).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 88 / 10 wers od góry:

 

„Mengerem” - prawidłowo „Managerem”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 90 / 1 wers od góry:

 

„z średnią” - prawidłowo „ze średnią”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 93 / 11 wers od góry:

 

„ziemia” - prawidłowo „ziemi”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 94 do 97

 

W kilku miejscach podwójne spacje po wypunktowaniach.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 100 / 3 wers od dołu:

 

„pracownikiem)” - brak nawiasu otwierającego, a przed słowem w wersie powyżej ukośnik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 101 / 10 wers od dołu:

 

„na Ludu” - prawidłowo „na Ludzie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 103

 

14 wers od dołu: „Strawman-” - brak spacji przed półpauzą.

9 wers od dołu: „idem sonans” - brak numeru przypisu, który został użyty dopiero przy drugim występowaniu tego sformułowania w ostatnim wersie na stronie.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 104

 

14 wers od góry: „NIE stawiający” - prawidłowo „niestawiający”.

14 wers od góry: „nikt nie stawił się prawowitym dla POZWODNIKA” - niezrozumiałe sformułowanie i wyraz.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

„nie jest już negatywne; działa pozytywnie” - prawidłowo „nie jest już pozytywne; działa negatywnie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 31 / 5 wers od dołu:

 

„dysydencja poznawcza” - chodzi raczej o dysonans poznawczy.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 33 / ostatni akapit:

 

Powtórzenie tekstu o Kodeksie Hammurabiego ze strony 24 (przedostatni akapit) i 25 (pierwszy akapit). Istnieją także różnice w pisowni, które warto ujednolicić (duże litery, cudzysłów, itp.).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 41 / 1 wers od dołu:

 

„przypisano NUMER CUSIP” - chyba niepotrzebne powtórzenie, skoro jest o tym mowa 2 wersy wyżej.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 52 / 15 wers od dołu:

 

„nieświadomie lub nieświadomie” - prawidłowo „świadomie lub nieświadomie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 57 / 11 wers od dołu:

 

„jakakolwiek chce kontrolę” - prawidłowo „jakąkolwiek chce kontrolę”. Ponadto po słowie „kontrolę” jest wytłuszczony przecinek.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 60

 

16 wers od dołu: „nieudawane” - prawidłowo „nie udawane”.

13 wers od dołu: „współprace” - prawidłowo „współpracę”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 63 / 11 wers od góry:

 

„Wizygoci” - wytłuszczony numer przypisu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 65 / 19 wers od góry:

 

„cezaropapizm” - wytłuszczony numer przypisu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 67 / 103 przypis - 3 wers:

 

„lub odmowę” - prawidłowo „lub odmianę”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 69 / 3 wers od dołu:

 

„wzorów pism” - prawidłowo „wzory pism”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 70 / 8 wers od dołu:

 

„puki gorące, czyli puki” - prawidłowo „póki gorące, czyli póki".

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 71 / 16 wers od góry:

 

Brak cudzysłowu po słowie „wcielenia”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 72 / 113 przypis:

 

„szerzej” - powtórzenie słowa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 74 / 122 przypis - 1 wers:

 

„są wpisy dokonane w kont ksiąg” - prawidłowo „są to wpisy dokonywane w konta ksiąg”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 78

 

10 wers od góry: „RPUBLIK” - prawidłowo „REPUBLIK”.

 

130 przypis (brak dużych liter dla nazw np. „księga rodzaju”, czy „biblia”, chyba, że jest to celowe umniejszanie wartości tego „dzieła”, ;-) choć w innym miejscach książki, choćby kolejnym 131 przypisie używane są już duże litery):

1 wers: „a ponadto” - brak przecinka przed „a”.

2 wers: „a nie” - brak przecinka przed „a”.

2 wers: „( bo na tym” - zbędna spacja po otwartym nawiasie.

6 wers: „sumeryjskiej-” - brak spacji przed półpauzą.

6 wers: „bogiem Ani” - prawidłowo „bogiem Anu”.

7 wers: „( i to” - zbędna spacja po otwartym nawiasie, który dodatkowo nie jest potem zamknięty.

9 wers: „człekopodobnym” - prawidłowo „człekopodobnymi”.

10 wers: „z znikąd” - prawidłowo „znikąd”.

11 wers: „znali” - prawidłowo „znały”.

12 wers: „palt” - prawidłowo „lat”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 79

 

1 wers od dołu: „własnego” - powtórzenie słowa.

133 przypis: „Trust 'u - zbędna spacja przed apostrofem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 80

 

8 wers od góry: „odmawiając” - prawidłowo „odmieniając”.

13 wers od góry: „(Jak” - zbędna duża litera.

14 wers od góry: „Języki kodowane w innych językach” - samotne zdanie bez kropki na końcu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 82 / 17 wers od dołu:

 

„węża” - powtórzenie słowa + niejasne użycie „(Reptilian)”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 87

 

12 wers od dołu: „połowę z nich LEDGER” - niezrozumiałe sformułowanie, jak i całe zdanie, które je zawiera.

2 wers od dołu: cały akapit to powtórzenie przedostatniego akapitu z poprzedniej strony (2.12).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 88 / 10 wers od góry:

 

„Mengerem” - prawidłowo „Managerem”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 90 / 1 wers od góry:

 

„z średnią” - prawidłowo „ze średnią”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 93 / 11 wers od góry:

 

„ziemia” - prawidłowo „ziemi”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 94 do 97

 

W kilku miejscach podwójne spacje po wypunktowaniach.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 100 / 3 wers od dołu:

 

„pracownikiem)” - brak nawiasu otwierającego, a przed słowem w wersie powyżej ukośnik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 101 / 10 wers od dołu:

 

„na Ludu” - prawidłowo „na Ludzie”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 103

 

14 wers od dołu: „Strawman-” - brak spacji przed półpauzą.

9 wers od dołu: „idem sonans” - brak numeru przypisu, który został użyty dopiero przy drugim występowaniu tego sformułowania w ostatnim wersie na stronie.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

STR. 104

 

14 wers od góry: „NIE stawiający” - prawidłowo „niestawiający”.

14 wers od góry: „nikt nie stawił się prawowitym dla POZWODNIKA” - niezrozumiałe sformułowanie i wyraz.

 

 

 

ERRATA II części Prawo Morza - zastosowania praktyczne

 

str.18/wers.20-od_dołu/jesteście - kontynautorami - ......................

str.20/wers.1-od_dołu/na - konstytucję - ........................................

str.21/wers.15-od_góry/kolejną - wypłatę- .....................................

str.21/wers.18-od_dołu/-konstytucję- ............................................

str.22/wers.14-od_dołu/-nie -zgadzam- się ...................................

str.22/wers.7-od_dołu/-nie str.23/wers.11-od_góry/-do nas nie -muszą- .................................

str.26/wers.13-od_góry/-ta -przeklęta- ..........................................

str.29/wers.13-od_góry/-ludzi -oraz- własne .................................

str.33/wers.11-od_dołu/-z -solą- fizjologiczną ...............................

 

str.46/wers.21-od_dołu/ Nie >dotyczy< to was..........................
str.47/wers.18-od_góry/ naszej >wewnętrznej< walucie ...........
str47/wers.10-od_dołu/ grabieży \na/ skalę ..............................
str.48/wers.8-od_góry/ nie >możecie< polegać ........................
str.48/wers.13-od_góry/ nie >męcz< się ..................................
str.48/wers.7-od_dołu/ i >też< nie bez .....................................
str.48/wers.5-od_dołu/ wam ich >wiedzę< ...............................
str.49/wers.5-od_góry/ za to >lepszą< .....................................
str.49/wers.6-od_góry/ >lepszą< lepiej płatną>pracę< ............
str.49/wers.7-od_góry/ Minęło >sporo< czasu .........................
str.49/wers.9-od_góry/ wypłacie >że coś< jest ........................
str.49/wers.5-od_dołu/ ukuć >swoją< świadomość ..................
str.50/wers.16-od_góry/ działających >bezpośrednio< .............
str.50/wers.17-od_góry/ poza >dyskusją< .................................
str.51/wers.3-od_góry/ niepodlegający >osądom< ....................
str.51/wers.4-od_góry/ stanowiącego >owe< prawa .................
str.51/wers.7-od_góry/ >Mają< różne tytuły ..............................
str.51/wers.10-od_góry/ żadnej \ze/ szlachetnych ....................
str.51/wers.14-od_góry/ szaty >mają< na .................................
str.51/wers.16-od_góry/ gdy <> słoma ......................................
str.51/wers.3-od_dołu/ starać się \o/ to .....................................
str.52/wers.14-od_góry/ że >istnieje< potrzeba ........................
str.52/wers.19-od_góry/ Tak >więc< chcąc ...............................
str.52/wers.15-od_dołu/ >ze< żródeł naszych ..........................
str.52/wers.13-od_dołu/ zarówno >wśród< ..............................
str.53/wers.12-od_góry/ tego nie (a) da się ..............................
str.53/wers.14-od_góry/ spalili >dotychczasową< ....................
str.53/wers.4-od_dołu/ egzamin >między< gwiezdny ...............
str.54/wers.5-od_góry/ >gratulacjom< i >szczęściu< nie ..........
str.54/wers.6-od_góry/ >jakkolwiek< sympatyczna ...................
str.54/wers.9-od_góry/ z tego >też< się uczmy .........................
str.54/wers.17-od_góry/ władcą (i) a nie powinien ....................
str.54/wers.18-od_góry/ bynajmniej \jest/ nasz kierunek ...........
str.54/wers.20-od_góry/ celem >głównym< w tej .......................
******************************************************************************
korekta -chochlików w druku- Drugiej części - PrawaMorza - :pozdrawia L.H.z Olsztyna .26-06-2022rok...
-Errata do części - II Prawa_Morza .............
str.54/wers.19-od_dołu/ oraz >zapamiętać<
str.54/wers.13-od_dołu/ nie >nazywaliśmy< tego
str.54/wers.3-od_dołu/ >tym<>bardziej< że
str.54/wers.1-od_dołu/ >inną< lokalizację
str.55/wers.9-od_góry/ >eyścigu< trzeba
str.55/wers.15-od_dołu/ brytyjską >Kompanię<
str.70/wers.3-od_dołu/ spod <murów< \wzdłóż/ fortu
str.71/wers.3-od_góry/ >kompletną< ruinę
str.71/wers.4-od_góry/ >obecną<>drugą< młodość
str.71/wers.8-od_góry/ >wcześniejszej< pozycji ale >przywiózł<
str.71/wers.13-od_góry/ >Uważni< czytelnicy
str.71/wers.16-od_góry/ >czasu< tamtych
str.71/wers.12-od_dołu/ bo to >my<
str.71/wers.11-od_dołu/ >lecz< nie wyłącznie
str.71/wers.11-od_dołu/ >Dzisiejsze< >nasze<
str.71/wers.6-od_dołu/ >Sztuki< Wojny
str.71/wers.4-od_dołu/ do >subkontynentu<
str.72/wers.12-od_góry/ że >koronę<
str.72/wers.6-od_dołu/ >widząc< >ociekającą<
str.73/wers4-od_dołu/ Kompania >Wschodnioindyjska<
str.74/wers.5-od_góry/ >Wschodnioindyjskiej<
str.74/wers.22-od_góry/ na >świecie<
str.74/wers.15-od_dołu/ >nadmiernym<
str.74/wers.12-od_dołu aby się >chronić<

_dziękuję i pozdrawiam L.H. z Olsztyna

 

 

Twój e-mail: lehhora32@gmail.com

Treść wiadomości: Korekta błędu - nakładka przy wysłaniu / z 23-06-22r.

str.22/wers.7.od_dołu / nie >mamy< ani prawa

str.23/wers.11 od_góry do nas nie >muszą<

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------

Błędy w książce

Autor ERATY:

Lech Horabik
część 1 / erraty / do książki / - Jesteś człowiekiem , nie osobą -
Chochlików drukarskich /do tej pory jest ok. 58 szt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
str.58/ wer. 7 od góry // PRZYWRÓĆMY //
-------------------------------------------------------------------
str. 71 / wer. 20 od dołu // urodzenia //
-------------------------------------------------------------------
str. 76 / wer. 10 od góry // UMARŁYCH //
-------------------------------------------------------------------
str. 78 /wer. 6 od góry // PIERWSZY //
-------------------------------------------------------------------
str. 79 / wer. 16 od góry // podtrzymałby //
-------------------------------------------------------------------
str. 85 / wer.14 od góry // powiernikiem //
--------------------------------------------------------------------
str.86 /wer. 5 od dołu // TEKSTCIE //
-------------------------------------------------------------------
str. 99 / wer. 13 od góry // STANIESZ //
-------------------------------------------------------------------
str. 101 / wer. 10 od dołu // nad Ludem //
-------------------------------------------------------------------
str. 109 / wer. 11 od góry // sprytnie //
-------------------------------------------------------------------
str. 114 / wer. 11 od góry // usługi //
---------------------------------------------------------------------
str. 122 / wer. 11 od góry // nie warta //

 


Część 2
- erraty - do książki // Jesteś człowiekiem , nie osobą


--------------------------------------------------------------------------------
str. 136 / wer.11 od dołu // wyszło //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 159 / wer. 1 od góry // Stolicę //
--------------------------------------------------------------------------------
str.161 / wer. 13 od dołu // Urodzenia | nie | można //
--------------------------------------------------------------------------------
str. 167 / wer. 15 od dołu // przez //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 183 / wer. 5 od góry // przed //
--------------------------------------------------------------------------------
str. 202 / wer. 5 od dołu // cyt- tej książki //
----------------------------------------------------------------------------------
str. 211 / wer 7 od dołu // się grą //
----------------------------------------------------------------------------------
str. 225 / wer. 3 od góry // żadnego //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 249 / wer. 14 od góry // utrzymał //
-----------------------------------------------------------------------------------
str. 258 / wer 19 od góry // Naturalną //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 258 / wer 22 od góry // różnych //
--------------------------------------------------------------------------------
str. 270 / wer. 15 od góry // stosuje się te symbole //
----------------------------------------------------------------------------------
str. 286 / wer. 2 od dołu // udał się on //
-----------------------------------------------------------------------------------
str. 293 / wer. 17 od dołu // niej tracić //
----------------------------------------------------------------------------------


Treść wiadomości: Część 2
- erraty - do książki // Jesteś człowiekiem , nie osobą


Autor ERATY:

Lech HorabikPrzesyłam -3- część - chochlików ukrytych - w książce : Jesteś człowiekiem , nie osobą -
----------------------------------------------------------------------------------
str. 296 / wer.3 od dołu // to na korzyść //
---------------------------------------------------------------------------------
str.299 / wer. 7 od góry // 95 tez Marcina //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 300 / wer. 4 od góry // stopnia godności //
-----------------------------------------------------------------------------------
str. 302 / wer. 12 od dołu // mężczyznom //
----------------------------------------------------------------------------------
str. 306 / wer. 3 od góry // przyjażnie //
--------------------------------------------------------------------------------
str. 310 / wer. 12 od góry // Państwa //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 311 / wer. 17 od góry // Israel // (oszustwo-gram)
---------------------------------------------------------------------------------
str. 320 / wer. 11 od dołu // przesadą //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 327 / wer.1 od góry // dżentelmeni //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 328 / wer. 5 od dołu // To było //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 329 / wer.4 od góry // największej zdrady-przez banki //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 331 / wer.1 góra // Więc te //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 331 / wer. 20 dół // kontroluje tą //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 331 / wer.15 dół // wkład w ten //
---------------------------------------------------------------------------------
str. 332 / wer. 4 od góry // przez organ //
--------------------------------------------------------------------------------

Przesyłam -4- część wyłapanych chochlików-drukarskich / z książki - Jesteś człowiekiem,nie osobą -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 332 / wer. 20 od góry // przez kongres //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 332 / wer. 23 od góry // niezależną //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 336 / wer. 2 od góry // kredytobiorcom //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 336 / wer 3 od góry // analogiczne i logiczne //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 336 / wer. 13 od dołu // jakie naliczyli //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 336 / wer. 10 od dołu // nie mają-mają kalkulatory //
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 337 / wer. 11 od góry // więc na Waszych //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 337 / wer. 12 od góry // jesteś rybą //
---------------------------------------------------------------------------------------------------
str 338 / wer. 4 od dołu // życiowym //
-------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 343 / wer. 14 od góry // takiej góry //
-------------------------------------------------------------------------------------------------
str. 343 / wer. 20 od góry // nie wiedzą //
----------------------------------------------------------------------------------------------
str. 348 / wer. 6 od dołu // Motors //
---------------------------------------------------------------------------------------------
str. 351 / wer 11 od góry // prawa własności //
-------------------------------------------------------------------------------------------
str. 353 / wer 6 od góry // warta //
-----------------------------------------------------------------------------------------
str. 353 / wer. 10 od góry // wymiarze //
-------------------------------------------------------------------------------------------
str.356 / wer 7 od góry // Poland - //
------------------------------------------------------------------------------------------
str. 357 / wer. 5 od góry //- II Rzeczypospolita - // -przekręt/literowy-
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 

str. 375 / wers. 17 od dołu // pochwalać //-----------------------------------------------------------------------------------------

str. 375 / wers. 6 od dołu // do Katarzyny II - //----------------------------------------------------------------------------------------

str. 376 / wers 18 od góry // wtedy //---------------------------------------------------------------------------------------

str. 376 /wers. 13 od dołu // kosztowała //--------------------------------------------------------------------------------------

str. 376 /wers. 7 od dołu // ów akt //-------------------------------------------------------------------------------------

str.376. /wers. 7 od dołu // nowym władcom //-------------------------------------------------------------------------------------

str. 378 /wers. 17 od góry // mają w //------------------------------------------------------------------------------------

str. 382 /wers. 13 od dołu // utrącając //-----------------------------------------------------------------------------------

str. 384 /wers. 15 od góry // widzom //----------------------------------------------------------------------------------

str. 384/ wers 19 od dołu // są szczerzy //--------------------------------------------------------------------------------

-str. 384 /wers. 7 od dołu // metodą //---------------------------------------------------------------------------------

str.385 /wers. 16 od góry // dla nich //--------------------------------------------------------------------------------

str. 385 /wers.16 od góry // więc wszystkich //--------------------------------------------------------------------------------

str. 385 /. 21 od góry // uprawianą propagandą //-------------------------------------------------------------------------------

str. 385/ wers. 14 od dołu // Podaną //-------------------------------------------------------------------------------

str. 385 /wers. 13 od dołu // zdrajcą //-------------------------------------------------------------------------------

str. 386/ wers. 1 od góry // Mazurka Dąbrowskiego //-------------------------------------------------------------------------------

str. 386/ wer. 2 od dołu // polski wzorzec //-------------------------------------------------------------------------------

str.387 /wer. 5 od góry //wroga : Watykan //-------------------------------------------------------------------------------

str. 389 /wer 14 od góry // przystwarzało //-------------------------------------------------------------------------------

str. 389 /wers. 17 od dołu // i manii wielkości //------------------------------------------------------------------------------

str.. 389 /wers. 1 od dołu // mają nadzieję //------------------------------------------------------------------------------

 str.391./wers. 9 od dołu // każde trusty //-----------------------------------------------------------------------------------------

str. 395./wers 16 od dołu // poważnie afektowane //------------------------------------------------------------------------------------------

str. 396./wers. 7 od dołu // nie stwierdzą //------------------------------------------------------------------------------------------

str. 400./wers 16 od dołu // oryginalny zapis //-------------------------------------------------------------------------------------------

str. 400./wers. 11 od dołu // stary testament //----------------------------------------------------------------------------------------------

str. 400./wers. 7 od dołu // opartą na //----------------------------------------------------------------------------------------------

str. 400./wers. 6 od dołu // co ma //------------------------------------------------------------------------------------------------

str.401./wers. 17 od dołu // wątpliwościom //------------------------------------------------------------------------------------------------

str.401./wers. 4 od dołu // osobistym emocjom //-------------------------------------------------------------------------------------------------

-str.402./wers. 11 od dołu // zagłodzić gady //--------------------------------------------------------------------------------------------------

str.402./wers. 11 od dołu // Pępowinę //--------------------------------------------------------------------------------------------------------

str.404./wers. 3 od dołu // (646) gdy ją czuję //---------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 405./wers. 9 od góry // z pełną kiesą //--------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 410./wers. 16 od dołu // osobistej vendetty //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 414./wers. 24 od dołu // i nieco mniej //----------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 418./ wers. 5 od dołu // ludzie ci są //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 419./ wers. 10 od góry // oparte o dogmaty //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-str. 419./ wers. 3 od dołu // bezkrytycznie efektów //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

str. 420./ wers. 10 od góry // ani ostatnią //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Czy str.533 pkt. 34 Bez uprzedzeń UCC1-308 zawiera poprawny tekst pomiędzy liniami, bo mam wątpliwości:
2 wiersz - PRZED KOMERCYJNYM LIENEM ??? kłamstwo, zastaw??
3 wiersz - Umowa odwołana, odrzucona, odrzucona i ????? 
Czy taki zapis dotyczy tylko listów do JAN KOWAL czy też Jan Kowal i innych (dziwny termin prawna sztuczna osoba w przedostatnim wierszu na dole strony). Powinniśmy posługiwać się jednolitą terminologią, np. osoba prawna.
 
 
-str.433 / wers.2 od dołu // zał: 46 dubel - z zał: 43 //-----------------------------------------------------------------------------
str.433 / wers. 8 od dołu // zał: 43 dubel - z zał: 46 //-----------------------------------------------------------------------------
str. 437 / wers. 1 od góry // złota Amerykanom //-----------------------------------------------------------------------------
str. 439 / wers. 3 od góry //wiedzą //----------------------------------------------------------------------------
str. 441 / wers. 1 od góry //chodż długa //----------------------------------------------------------------------------
str. 447. / wers. 1 od dołu // DUŻE KARY //----------------------------------------------------------------------------
str. 447 / wers. 2 od dołu // ZA STRATĘ //----------------------------------------------------------------------------
str. 447 / wers. 3 od dołu // NA KOŃCU //----------------------------------------------------------------------------
str. 450 / wers.19 od góry // i politycznie rządy //----------------------------------------------------------------------------
str. 451 / wers. 20 od góry // ( 50.000.00 PLN) pięćdziesiąt-----------------------------------------------------------------------------------
str. 452 /wers. 9 od góry // wskazań oczywistych jak prace //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 452 / wers. 6 od dołu // jako odpowiedż //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 456 / wers. 15 od dołu // systemy //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 457./ wers. 12 od góry // Nie są oferowane //-----------------------------------------------------------------------------------
-str. 458 / wers. 20 od góry // zarejestrowaną //-----------------------------------------------------------------------------------
str. 461 / wers. 2 od góry // zdecydowały się //-----------------------------------------------------------------------------------
tr. 461 / wers. 3 od góry // w tym że żyjemy //----------------------------------------------------------------------------------
str. 461 / wers. 19 od dołu // negocjacje nadal //---------------------------------------------------------------------------------
str. 461 / wers. 13 od dołu // publicznie pierwszy //---------------------------------------------------------------------------------
str. 461 / wers 12 od dołu // dokładny opis //---------------------------------------------------------------------------------
str. 463 / wers. 8 od dołu // lub jarmarczenie // ( domyślnie ? )----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
str. 464 / wers. 10 od góry // że moja //-------------------------------------------------------------------------------------
-str. 465 / wers. 15 od dołu // Prawa Dostępu //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 468 / wers. 6 góry // granicą celną //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 468 / wers. 21 od góry // za granicą //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 470 / wers. 7 od dołu // arcyskarbnik //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 473 / wers 11 od góry // Ty musisz : przyjdż //---------------------------------------------------------------------------------------
str. 474 / wers. 21 od dołu // musi spojrzeć //--------------------------------------------------------------------------------------
--str. 474 / wers. 20 od dołu // i przekonać się //---------------------------------------------------------------------------------------
str. 475 / wers. 4 od góry // celów pozwu //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 475 / wers. 14 od góry // wykraczające poza //--------------------------------------------------------------------------------------
-str. 490 / wers. 1 od góry // grozi mi //---------------------------------------------------------------------------------------
str. 496 / wers. 14 od dołu // rozpoczyna się //-------------------------------------------------------------------------------------
-str. 497 / wers. 22 od góry // podwójnie ostry //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 499 / wers. 1 od dołu // w pewnych trudnościach //------------------------------------------------------------------------------------
-str. 501 / wers. 3 od dołu // i z powodu //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 502 / wers. 1 od góry // zostałby złamany //------------------------------------------------------------------------------------
str. 502 / wers. 5 od góry // poważnych procesów //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 502 / wers. 5 od góry // oszukańczych w oparciu //-------------------------------------------------------------------------------------
str. 503 / wers. 4 od dołu // jest to rozwiązanie //--------------------------------------------------------------------------------------
str. 503 / wers. 8 od dołu // połączyć do nowej //=================================================
str. / 505. wers.20 od góry // zmarłych zagubionych //------------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 505. wers.15 od dołu // także mógł //---------------------------------------------------------------------------------------------
-str. / 506. wers. 5 od dołu // aby ZGODZIĆ //----------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 507. wers. 1 od góry // takiej legalnej fikcji //-----------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 507. wers. 11 od dołu // nie jest waszym //---------------------------------------------------------------------------------------------
-str. / 507. wers. 7 od dołu // zachowania milczenia //---------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 510. wers. 14 od dołu // JAKIKOLWIEK //---------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 514. wers. 19 od góry // ustaje by mieć //--------------------------------------------------------------------------------------------
str.. / 515. wers. 12 od dołu // władcą plemienia //-------------------------------------------------------------------------------------------
-str. / 516. wers. 1 od góry // Udowodnij //--------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 518. wers. 9 od dołu // jej ( pracy ) uczciwie //-----------------------------------------------------------------------------------------
--str. / 520. wers. 2 od góry // SAMOREALIZACJI //-------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 520. wers. 8 od dołu // lipca,2021-go roku //-------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 525. wers. 12 od góry // bezdusznych interesów //-------------------------------------------------------------------------------------------
str. / 525. wers. 22 od góry // do wiz, do dowolnego //-----------------------------------------------------------------------------------------
-str. / 525. wers. 23 od góry // w artykule ( ? ? ? ? ) //-----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 525. wers. 14 od dołu // tworzy dorozumiane //-----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 526. wers. 13 od góry // na jakąkolwiek //----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 527. wers. 10 od góry // TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY //-----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 527. wers. 12 od góry // będą skuci //----------------------------------------------------------------------------------------
-str. / 527. wers. 14 od góry // DOWOLNYCH WALUTACH //-----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 527. wers. 12 od dołu // do wiz dowolnego //-----------------------------------------------------------------------------------------
str. / 528. wers. 18 od dołu // uznawaną nazwę handlową //===================================================
str. / 528. wers. 7 od dołu // prawnej osoby //--------------------------------------------------------------------------------------
str. / 530. wers. 20 od dołu // się we wszelkie //--------------------------------------------------------------------------------------
str. / 530. wers. 9 od góry // we wszystkim : Majątek //--------------------------------------------------------------------------------------
str. / 531. wers. 1 od góry // Zabezpieczona strona może //-------------------------------------------------------------------------------------
str. / 533. wers. 10 od dołu // NIEOBOWIĄZYWANIA //-------------------------------------------------------------------------------------
str. / 533. wers. 9 od dołu // ŚWIADOMIE //-------------------------------------------------------------------------------------
str. / 534. wers 4 od dołu // wysokości 1.000.00 GBP //-----------------------------------------------------------------------------------
-str. / 534. wers. 3 od dołu // To jest 1.000.00 funtów x7 //----------------------------------------------------------------------------------
--str. / 535. wers. 5 od góry // odpowiadają by odpowiadać //------------------------------------------------------------------------------------
str. / 535. wers. 14 od dołu // który //-----------------------------------------------------------------------------------
-str. / 535. wers. 5 od dołu // DOBRA MIEJSKIE //----------------------------------------------------------------------------------
-str. / 535. wers. 7 od dołu // WODA I SANITARIA //----------------------------------------------------------------------------------
-str. / 552. wers.22 od dołu // Prawo słownik //-----------------------------------------------------------------------------------
str. / 556. wers. 3 od dołu // 21 czerwca 1481 roku //===============================================

 

Ponoć nie istnieją książki pozbawione jakichkolwiek błędów, przekonałem się, że pomimo włożonej pracy prawda ta dotyczy również Almanachu Wolnego Człowieka. Pomimo dwóch korekt przeprowadzonych przez zawodowych korektorów przed oddaniem książki do druku, książka zawiera chochliki drukarskie i i inne błędy, które sukcesywnie w miarę ich odnajdywania będę tu, na tej stronie korygował do czasu wydania erraty na piśmie w kolejnym wydaniu książki, jeśli będzie taka potrzeba i do tego dojdzie.

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo